Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
İhale
Türü
MÜBADELE İLANI
Miktar
282.600
Tarih
23.10.2017
Yer
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/MANİSA
Açıklamalar
Hek durumdaki (11)  adet  binek ve (7) adet çift sıra koltuklu  yandan camlı  Panelvan ve  (4) adet motosikletten  oluşan toplam (22) adet araç
T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İL  EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 MÜBADELE İLANI
 
 
Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar, 4645 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin
a) Adresi
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173  Yunusemre/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası
0 505 318 45 19 – Fax :  0 236 233 63 11
c) Elektronik Posta Adresi
2-Mübadele Karşılığında Verilecek
   Mal ve Malzemelerin Niteliği,
   Miktarı ve Özellikleri.
Hek durumdaki (11)  adet  binek ve (7) adet çift sıra koltuklu  yandan camlı  Panelvan ve  (4) adet motosikletten  oluşan toplam (22) adet araç
a)Tahmini Bedeli
282.600,00 TL.
 3-Mübadele Karşılığında Alınacak
 Mal ve Malzemelerin Özellikleri
En az (5) adet 2017 Model Yeni Fiat Doblo Combi Easy 1.3  M.Jet 90 HP E5 (Çift açılır arka kapı) taşıt ile (1) adet  Olivetti d-Copia 3514 MF Fotokopi Makinası, (1) adet  Olivetti  2613 Renkli A4 Yazıcı ve (50) Paket Speed Marka A4 Fotokopi kağıdı (1 Paket=500 Adet Fotokopi kağıdı)
a) Tahmini Bedeli
284.884,75 TL.
b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173  Yunusemre/MANİSA          
c) Teslim Etme Tarihi
Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren  (30) iş günü içinde teslim edilecektir.
d) Teslim Alma Tarihi
Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur. 
4- Mübadelenin Yapılacağı Yer
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173  Yunusemre/MANİSA
a) Tarihi ve Saati
23/10/2017 günü Saat : 14:00
5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi.
g) Manisa Valiliğinin, 07.03.2017 tarih 49719899-534-E-5293 sayılı yazısı ekinde sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan noter onaylı taahhütname istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.
6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7-Mübadele dokümanı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/MANİSA adresinde görülebilir veya Manisa Defterdarlık
 
 
Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler 23.10.2017 günü saat 14:00’e kadar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173  Yunusemre/MANİSA adresine teslim edilecektir.
9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.
   10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden  (8.478,00 TL.) den  az olmamak kaydıyla kendilerinin  belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir
11-Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.
12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve  www.manisa.pol.tr/ web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi  09.00 ile 16.30 saatleri arasında görülebilecektir.
13-Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır.
14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.         
 
 


 
 • Merkezi Hekim Randevu Sistemi
 • Manisa Valiliği
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Trafik Güvenliği
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polsan
 • Manisa PEKAY Şubesi
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • BİMER
 • Manisa KGYS